http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4227/4343/31097/%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3

موعود - شهریور و مهر 1381، شماره 33 - فجرمقدس

---------------------------------------------------------------------------

در احادیث دیگر هم چنین آمده است:

امام صادق (ع) فرمودند:

زمانی که مردم در عرفات ایستاده اند، وقتی سواری که بر شتری تیزپا نشسته

 آنها را از مرگ خلیفه خبردار می کند و با مرگ او فرج آل محمد (ص) و همه مردم می رسد . (1)

ابوبصیر می گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمودند:

کسی که مرگ عبدالله را برای من ضمانت کند

من هم ظهور قائم را برای او ضمانت می کنم .

سپس فرمودند:

وقتی عبدالله بمیرد مردم پس از او با کسی متحد نشوند! ان شاءالله و این جریان بدون امامتان آرام نمی شود

 و حکومت و لطنت سالانه و طولانی مدت از بین می رود، مدت سلطنت های پادشاهان به ماه و روز نمی کشد .

 پرسیدم: آیا این دوران طول می کشد؟ فرمودند: «هرگز!» (2)

از امام باقر (ع) نقل شده که فرمودند:

وقتی بنی فلان به خاطر چیزی که میان آنهاست دچار تشتت و اختلاف شدند منتظر فرج باشید و فرج شما

جز با اختلاف بنی فلان محقق نمی شود پس آنگاه که گرفتار اختلاف شدند چشم انتظار صیحه ای در ماه رمضان

و قیام قائم (ع) باشید که خدا هرچه را بخواهد انجام می دهد . قائم قیام نمی کند و شما هم آنچه را عاشقش

 هستید نخواهید دید تا وقتی بنی فلان بر سر آنچه در بینشان است مبتلا به اختلاف و درگیری شوند و وقتی

 چنین شد مردم به آنها (ملکشان) طمع می کنند و وحدت ویکپارچگی ازبین می رودو سفیانی شورش می کند .

 سپس ادامه دادند، بنی فلان بالاخره سلطنت خواهند کرد و پس از پادشاهی، آنها به اختلاف دچار می شوند

و سلطنتشان به باد می رود و حکومتشان پراکنده و متشتت می شود . . . (3)

-----------------------------------------------------------------------------